Desfășurare licitatie desemnare furnizor serviciu de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023

Anunț cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2023

– Organizatorul procedurii de licitație –

Comisia constituită în baza disp. art. 45 alin. 2 Legea 504/2002

Comisia este constituită din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agențiilor de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Adresa aleasă pentru corespondență: București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului

Telefon: 021.305.53.50

Fax: 021.305.53.54

E-mail: cna@cna.ro

Website: www.cna.ro

 

– Dispoziții legale aplicabile procedurii de licitație –

Prezenta procedură este o procedură de licitație privată, care se supune dispozițiilor dreptului comun. Contractul care se va încheia ca urmare a licitației este un contract privat, contractat din fonduri private si supus dispozițiilor dreptului comun.

 

– Definiții –

1. Prin agent economic se înțelege orice persoană juridică de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață servicii de cercetare de piață constînd în servicii de măsurare a audienței serviciilor de media audiovizuale prin mijloace electronice, folosind metodologia denumită generic „măsurare cu peoplemeter”, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități.

2. Prin candidat se înțelege orice agent economic care a depus o scrisoare de participare la licitație.

3. Prin ofertant se înțelege orice agent economic care îndeplinește criteriile de calificare și a cărui ofertă a fost acceptată de Comisie în licitație.

4. Prin Comisie se înțelege comisia menționată la art. 45 din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului. Comisia este formată din 5 reprezentanți ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanți ai agențiilor de publicitate și 5 reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului.

5. Prin serviciu media audiovizual se înțelege serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune, astfel cum este definit mai jos, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit mai jos, și/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită mai jos.

6. Prin serviciu de programe de televiziune se înțelege serviciul media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conținut și un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire și identificat printr-o siglă.

7. Prin serviciu media audiovizual la cerere se înțelege un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului și la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecționate și puse la dispoziție de către furnizorul de servicii media.

8. Prin programse înțelege un ansamblu de imagini în mișcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conținut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă și conținut cu acestea.

9. Prin responsabilitate editorială se înțelege exercitarea unui control efectiv asupra selecționării programelor și asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere.

10. Prin furnizor de servicii mediase înțelege persoana fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului audiovizual al serviciului media audiovizual și care stabilește modul de organizare a acestuia.

11. Prin radiodifuzor se înțelege furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune.

12. Prin comunicare comercială audiovizuală se înțeleg mesaje sonore sau în imagini, cu sau fără sunet, care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfășoară o activitate economică. Mesajele respective însoțesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăți ori contraprestații sau în scopul autopromovării. Formele de comunicații comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzată și televizată, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse și alte forme de publicitate.

13. Prin publicitate televizatăse înțelege orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăți, fie al unei contraprestații sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații.

14. Prin sponsorizarese înțelege orice contribuție a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activități de furnizare de servicii media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanțarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activității ori produselor proprii.

15. Prin teleshoppingse înțelege oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații, în schimbul unei plăți.

16. Prin plasare de produsese înțelege orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, prin inserarea în cadrul unui program, în schimbul unei plăți sau contraprestații.

17. Prin telepromovarese înțelege o formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvențe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvențele fiind separate de celelalte părți ale programului prin mijloace optice și/sau acustice.

18. Prin publicitate interactivăse înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata și la conținutul publicitar ales de acesta.

19. Prin publicitate prin ecran partajatse înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în difuzarea televizată simultană a conținutului editorial și a conținutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urmă fiind demarcate prin mijloace optice și/sau acustice, astfel încât natura lor să fie evidentă pentru public.

20. Prin publicitate virtualăse înțelege tehnica de difuzare a publicității televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise.

21. Prin sponsorizare virtualăse înțelege tehnica de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfășoară respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise.

 

– Obiectivul procedurii de licitație –

Obiectivul este desemnarea agentului economic specializat, care să furnizeze, în conformitate cu standardele și uzanțele internaționale, servicii de măsurare cantitativă a serviciilor media audiovizuale accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători (denumit în continuare „Serviciul”).

Comisia trebuie să identifice agentul economic care va furniza combinația optimă de:

  • date de audiență valide şi de încredere (auditabile)
  • monitorizare de înaltă acurateţe
  • cel mai bun raport calitate – preț.

 

– Scurtă descriere a Serviciului –

Perioada de furnizare a Serviciului: 01.01.2020 – 31.12.2023.

Perioada de pregătire în vederea furnizării Serviciului în perioada menționată mai sus: februarie 2019 – decembrie 2019. În perioada de pregătire trebuie realizate activitățile de cercetare de calibrare inițială, construire eșantion, setup serviciu de monitorizare, raportare date de test.

Furnizare date de test: de la 01.06.2019 la 31.12.2019.

Serviciul se va baza pe o cercetare de piață realizată pe bază de eșantion de gospodării reprezentativ la nivel național. Reprezentativitatea va fi asigurată atît la nivel de gospodării cît și la nivel de indivizi. Cercetarea se realizează prin culegerea datelor din eșantion cu ajutorul mijloacelor electronice, metodologie denumită generic „măsurare cu peoplemeter”.

Eșantionul trebuie să aibă cel puțin 1200 de gospodării raportate zilnic.

Serviciul care va fi furnizat va avea următoarele componente:

(i) Cercetarea de calibrare

(ii) Măsurarea audienței serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători

(iii) Monitorizare de programe, de comunicări comerciale audiovizuale și de anunțuri ale radiodifuzorilor sau ale furnizorilor de servicii media cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea

(iv) Aplicații software pentru analizarea și raportarea datelor obținute cu ajutorul Serviciului

Serviciul care va fi furnizat va putea să cuprindă și alte componente, cum ar fi: raportare de date agregate pentru consumul de servicii de programe de televiziune, servicii media audiovizuale la cerere și servicii oferite de platforme video (denumită generic „măsurătoare hibridă”).

Scopul principal al Serviciului este de a oferi zilnic beneficiarilor, date cu privire la audiența serviciilor media audiovizuale care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unei astfel de măsurători, date colectate din cadrul eșantionului menționat mai sus, și date cu privire la programele, comunicările comerciale audiovizuale și la anunțurile radiodifuzorilor cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea, transmise de către anumite servicii media audiovizuale, care sînt accesibile pe teritoriul României și care pot face obiectul unui astfel de Serviciu.

Accesul la date trebuie oferit prin intermediul unor mijloace electronice, după cum urmează:

(i) la datele cu privire la audiențele serviciilor media audiovizuale în fiecare zi pentru ziua anterioară pînă la ora 08.30 AM; şi

(ii) la datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente în fiecare zi pînă la ora 11.30 AM (cu excepţia zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care beneficiarii vor avea acces la datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente);

Datele obținute și raportate cu ajutorul acestui Serviciu sînt date statistice, estimări obținute ca urmare a unei cercetări de piață bazată pe eșantion.

În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte standardele I.C.C/E.S.O.M.A.R. International Code of Marketing and Social Research Practice.

În realizarea Serviciului, agenții economici vor trebui să respecte îndrumările cuprinse în Ghidul Global pentru Măsurarea Audienței TV emis de Audience Research Methods (ARM) și publicat de European Broadcasters Union (EBU) în măsura în care acestea sînt rezonabile și posibil de pus în practică.

În realizarea Serviciului, agenții economici vor asigura conformitatea activității lor cu normele cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În prezent, agentul economic selectat pentru furnizarea Serviciului este Kantar Media, care oferă acest serviciu pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2019.

Serviciul trebuie să permită analiza datelor care vor fi culese, să ofere posibilitatea de comparare a acestora cu datele istorice (adică datele obținute din serviciile de măsurare anterioare) și să ofere în continuare posibilitatea de analiză a datelor istorice. De asemenea, Serviciul trebuie să asigure un transfer compatibil cu viitorul serviciu, respectiv cel care se va realiza în perioada 01.01.2024 – 31.12.2027.

Toate specificațiile tehnice ale Serviciului sînt cuprinse în Caietul de sarcini al Serviciului, care va fi pus la dispoziția agenților economici conform cu procedura de mai jos.

 

– Contractantul agentului economic care va fi desemnat prin licitație –

Contractul pentru furnizarea Serviciului va fi încheiat între agentul economic desemnat prin licitație și ARMADATA SRL, o societate deținută de către Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor. Serviciul va fi plătit din fonduri private de către entitatea care va încheia contractul.

Asociaţia Română pentru Măsurarea Audienţelor (ARMA) este o organizaţie non-guvernamentală non-profit şi apolitică, având un număr de peste 100 de membri din rândul radiodifuzorilor și al furnizorilor de servicii media audiovizuale, agenţiilor de publicitate/media şi clienţilor comerciali din România. Scopul Asociaţiei este de a furniza membrilor săi și terților interesați informaţii imparţiale, precise şi obiective referitoare la audienta mass media din România, caracteristicile şi performantele acestora. Informații cu privire la ARMA se pot găsi pe www.arma.org.ro.

 

– Publicitatea procedurii de licitație –

Anunțul cu privire la desfășurarea procedurii de licitație va fi publicat pe pagina web a Asociației Române pentru Măsurarea Audiențelor (www.arma.org.ro), pe pagina web a International Advertising Association – Romanian Chapter (www.iaa.ro) și pe pagina web a Consiliului Național al Audiovizualului (www.cna.ro).

Începerea procedurii va fi anunțată și printr-un comunicat de presă în limba română și în limba engleză.

 

– Criteriile de calificare pentru a participa la licitaţie sînt următoarele:

1. Agentul economic să fie companie de cercetare care să aibă ca obiect de activitate măsurarea audienţei serviciilor media audiovizuale prin mijloace electronice, metodologie denumită generic “măsurare cu peoplemeter”;

2. Experienţa agentului economic în domeniul menționat mai sus să fie de minim 10 ani;

3. Agentul economic să fie proprietarul mijloacelor folosite pentru furnizarea serviciului (aplicația software de producţie a datelor, de analiză a datelor, de monitorizare a programelor, a comunicărilor comerciale audiovizuale și a anunțurilor radiodifuzorilor sau furnizorilor de servicii media cu privire la propriile lor programe și cu privire la produsele auxiliare derivate direct din acestea precum şi al aparatelor peoplemeter pe care le va utiliza);

4. Agentul economic să nu aibă acționari/asociați direcţi sau indirecţi furnizori de servicii media audiovizuale români sau străini;

5. Agentul economic să nu aibă, începând cu data la care îşi exprimă intenţia de participare, contracte directe sau indirecte de cercetare a pieţei serviciilor media audiovizuale încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale care sînt sau vor fi raportate în cadrul serviciului de măsuare;

6. Agentul economic trebuie să furnizeze în mod direct serviciul care face obiectul licitației, singura parte pe care poate să o subcontracteze fiind realizarea cercetării de calibrare;

7. Agentul economic să nu fi fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

b) infracțiuni de corupție, prevăzute de 289294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 1013 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și 3738 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de 209217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul agent economic a fost condamnat;

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

8. Agentul economic să nu se afle în vreuna dintre următoarele situații:

a) se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea;

c) Comisia are indicii rezonabile/informații concrete pentru a considera că agentul economic a încheiat cu alți agenți economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu licitația;

d) se află într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu licitația, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

e) agentul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea Comisiei în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

f) agentul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al Comisiei, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul licitației sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor Comisiei privind excluderea din procedura de licitație a respectivului agent economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului către respectivul agent economic.

Prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de agentul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor deontologice aplicabile profesiei din care face parte agentul economic.

Următoarele situații, menționate cu titlu exemplificativ, sînt considerate de Comisie ca indicii temeinice că agentul economic a încheiat cu alți agenți economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul și în legătură cu licitația:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de doi sau mai mulți agenți economici participanți la licitație prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conținutului documentelor;

b) în cadrul organelor de conducere a  doi sau mai multor agenți economici participanți la licitație se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/scrisori de participare, atît individual cît și în comun cu alți agenți economici sau doar în comun cu alți agenți economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/scrisoare de participare individuală/în comun cu alți agenți economici și este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/scrisori de participare.

9. Agentul economic trebuie să fie înregistrat în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în vederea desfășurării de activități economice.

10. Agentul economic trebuie să aibă o cifră de afaceri minimă anuală de 2 milioane EURO.

11. Agentul economic trebuie să aibă un nivel de lichiditate anuală în cuantum de 5% din profit.

Criteriile de calificare menționate la punctul 7 de mai sus vor fi avute în vedere de Comisie și în situația în care persoana condamnată printr-o hotărîre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului agent economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Criteriile de calificare menționate la punctele 7 și 8 de mai sus vor fi avute în vedere de Comisie și în ceea ce îi privește pe eventualii subcontractanți propuși.

În termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentului anunț, agenții economici care îndeplinesc criteriile menționate mai sus vor trimite către Comisie o scrisoare de participare însoțită de o declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare la data trimiterii scrisorii de participare. În cazul în care agentul economic va subcontracta realizarea cercetării de calibrare, atunci va trebui să menționeze acest lucru în scrisoarea de participare și să indice și numele subcontractantului. Subcontractantul va trebui să dea o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că îndeplinește criteriile de calificare menționate la punctele 7 și 8 de mai sus.

Îndeplinirea condițiilor de mai sus va fi dovedită de către agentul economic prin documente justificative, care este obligatoriu să fie depuse la momentul depunerii ofertelor. Documentele justificative vor fi depuse într-un plic sigilat, separat de oferte și vor fi traduse în limba română de către un traducător autorizat, dacă este cazul. Dispozițiile sînt aplicabile și subcontractantului propus.

Comisia va avea în vedere criteriile menționate mai sus și le va aplica pe toată perioada desfășurării licitației.

După primirea scrisorilor de participare, Comisia va trimite caietul de sarcini către agenții economici care au trimis astfel de scrisori.

 

– Lămuriri cu privire la caietul de sarcini –

Candidații pot cere Comisiei lămuriri în scris cu privire la aspectele din caietul de sarcini. Cererile de lămuriri trebuie să fie înregistrate de către candidați la registratura Comisiei, adică la registratura Consiliului Național al Audiovizualului. Termenul limită pentru trimiterea unor astfel de cereri este 27.07.2018, ora 12.00 (ora Bucureștiului). Comisia va răspunde pînă la data de 03.08.2018, trimițînd un document care va răspunde tuturor lămuririlor cerute către toți candidații.

 

– Termen-limită pentru depunerea ofertelor –

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.09.2018, ora 12.00 (ora Bucureștiului) la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului.

 

– Structurarea ofertelor –

Oferta va fi structurată identic cu caietul de sarcini. Toate întrebările din caietul de sarcini sunt obligatorii. Oferta va fi trimisă în limba engleză și în limba română.

Prețurile din oferte vor fi exprimate în moneda Uniunii Europene, adică în EURO.

Participanții la licitație vor prezenta garanțiile pe care le consideră de cuviință, prin care să asigure Comisia de prestarea contractului pe 4 ani, în perioada 2020 – 2023.

 

– Depunerea ofertelor –

NU SE ACCEPTĂ DEPUNEREA OFERTELOR ÎN FORMAT ELECTRONIC.

Ofertele se vor depune în plic sigilat la adresa București, Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Cancelaria Consiliului Național al Audiovizualului, în atenția Comisiei pînă la termenul menționat mai sus.

În plicul sigilat vor fi introduse alte trei plicuri sigilate, care vor conține: (i) documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de calificare; (ii) oferta tehnică; (iii) oferta financiară. Cele trei plicuri vor purta mențiuni clare, scrise cu litere de tipar, respectiv: „DOCUMENTE CRITERII CALIFICARE”, „OFERTA TEHNICĂ”, „OFERTA FINANCIARĂ”.

Documentele cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare vor fi depuse într-un exemplar în limba română și un exemplar în limba engleză.

Oferta tehnică va fi depusă în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba română și în cîte 15 (cincisprezece) exemplare în limba engleză.

Oferta financiară va fi depusă în cîte 10 (zece) exemplare în limba română și în cîte 10 (zece) exemplare în limba engleză.

În plicurile sigilate nu trebuie să existe decît documente în format fizic. În situația în care în plicuri se vor găsi orice fel de dispozitive electronice și/sau suporturi electronice, oferta respectivă va fi descalificată imediat de către Comisie.

 

– Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare –

Plicul care conține documentația pentru dovedirea criteriilor de calificare pentru participarea la licitație va fi deschis și Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de către candidați. După verificări, Comisia va decide excluderea din licitație a candidaților care nu îndeplinesc condițiile de calificare. Candidații excluși vor fi informați cu privire la acest aspect.

Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare menționate la punctele 7 și 8 de mai sus și de către subcontractanții propuși. În cazul în care constată că un subcontractant nu îndeplinește criteriile, atunci îi va cere o singură dată agentului economic care l-a propus să îl înlocuiască cu un alt subcontractant. Agentul economic care se află în această situație are obligația ca în termen de 5 zile să anunțe Comisia cu privire la noul subcontractor. În cazul în care nu îndeplinește această obligație în termenul menționat sau noul subcontractor nu îndeplinește criteriile menționate la punctele 7 și 8 de mai sus, atunci Comisia va proceda la excluderea din licitație a respectivului operator economic.

Procedura va continua și în situația în care este admis un singur candidat.

Ofertele tehnice depuse de către candidații calificați vor fi distribuite membrilor Comisiei.

 

– Prezentarea ofertelor tehnice –

Ofertanții trebuie să își prezinte pe scurt (prezentarea nu poate depăși 90 de minute) oferta tehnică, să răspundă întrebărilor deschise, să prezinte persoanele/partenerii care vor lucra direct la realizarea serviciului. Prezentările vor avea loc în București, în fata tuturor membrilor Comisiei și a observatorilor Comisiei. Prezentările trebuie să aibă loc în limba română. În cazul în care prezentarea are loc într-o altă limbă decît limba română, atunci este obligatorie asigurarea traducerii simultane în limba română. Traducerea simultană trebuie să fie asigurată de către ofertanți cu ajutorul tehnicii proprii și pe cheltuiala lor.

Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 12.09.2018. Prezentarea ofertelor tehnice va avea loc la sediul Consiliului Național al Audiovizualului la adresa București Bd. Libertății nr. 14, Sectorul 5, 050706, Sala de Consiliu, Etaj 6. Detalii cu privire la orarul prezentărilor vor fi transmise către ofertanți în timp util înainte de data prezentărilor.

 

– Lămuriri cu privire la ofertele tehnice –

Comisia adresează întrebări ofertanților, în cazul în care există aspecte tehnice care necesită lămuriri. Această etapă va avea loc în perioada 13.09 – 27.09.2018.

 

– Evaluarea ofertelor tehnice –

Membrii Comisiei vor nota ofertele tehnice pe baza criteriilor de evaluare a calității stabilite de către Comisie. Evaluarea ofertelor tehnice va avea loc la data de 03.10.2018.

 

– Deschiderea ofertelor financiare, verificarea prețurilor neobișnuite, discuții pentru îmbunătățirea ofertelor financiare, discuții cu privire la clauzele contractuale –

Această etapă va avea loc în perioada 03.10.2018 – 28.11.2018.

Oferta financiară va fi deschisă de către membrii Comisiei care evaluează ofertele financiare la data de 03.10.2018. Reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului nu evaluează ofertele financiare.

Se va trece la verificarea prețului menționat în oferta financiară.

În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut sau de mare în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, Comisia va solicita candidatului, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

Comisia va lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condițiile de mai sus, îndeosebi cele care se referă la:

a) fundamentarea economică a modului de formare a prețului, aferent serviciilor prestate;

b) soluțiile tehnice adoptate și/sau orice condiții deosebit de favorabile de care beneficiază candidatul pentru prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

În cazul în care ofertantul nu va oferi detaliile și precizările solicitate de Comisie, atunci oferta va fi descalificată.

În cazul în care Comisia va primi de la ofertant detaliile și precizările solicitate, după analizarea acestora, va putea fie să respingă oferta, fie să o mențină în procedura de evaluare. Decizia Comisiei va fi comunicată ofertantului.

Comisia poate decide să poarte discuții cu ofertanții în vederea îmbunătățirii ofertelor lor financiare. În vederea purtării discuțiilor, Comisia va acorda mandat unora dintre membrii săi din categoria celor care evaluează ofertele financiare. De asemenea, proiectul de contract care urmează a se încheia pentru furnizarea Serviciului urmează a fi trimis către ofertanți în vederea discutării clauzelor contractuale.

După aceste discuții, membrii Comisiei care au avut mandat vor informa Comisia cu privire la conținutul discuțiilor purtate și cu privire la rezultatele obținute.

După această informare, se va trece la evaluarea ofertelor financiare. Ofertele financiare nu vor fi evaluate de către reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului în Comisie, deoarece serviciile care fac obiectul contractului vor fi achitate din fonduri private.

 

– Evaluarea ofertelor financiare și determinarea ofertei cîștigătoare –

Această etapă va avea loc la data de 05.12.2018

Determinarea se va face prin aplicarea unor criterii de evaluare pentru calitate și a unor criterii de evaluare pentru preț. Acestea aplică principiul cel mai bun raport calitate – preț.

Sînt 16 criterii de evaluare pentru calitate, patru dintre acestea avînd pondere dublă. Nota finală pentru calitatea ofertei tehnice va fi dată de media ponderată a notelor obținute pentru aceste criterii.

Sînt 4 criterii de evaluare pentru preț. Nota finală pentru preț va fi dată de media aritmetică a notelor obținute pentru aceste criterii.

Nota finală a unei oferte este dată de următoarea formulă: nota finală a ofertei tehnice va fi înmulțită cu un coeficient de 0,6 și va fi adunată cu nota ofertei financiare, aceasta din urmă înmulțită cu un coeficient de 0,4.

 

– Anunțarea rezultatului procedurii de licitație –

După determinarea ofertei cîștigătoare, Comisia va anunța rezultatul licitației către ofertanți. Informarea se va face la data de 05.12.2018.

Comisia va informa ARMA cu privire la agentul economic a cărui ofertă a fost selectată prin licitație și cu care va trebui să încheie contractul.

 

– Cazuri de anulare a licitației –

Comisia va decide anularea licitației în situația în care nici un agent economic nu participă la licitație, nici un agent economic nu îndeplinește criteriile de calificare sau nici una dintre ofertele depuse nu îndeplinește cerințele din caietul de sarcini.

 

– Calculul termenelor –

Termenele se calculează după cum urmează:

  • Cînd termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua cînd acesta se împlinește.
  • Cînd ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește pînă în prima zi lucrătoare care urmează.

 

– Modificarea termenelor –

Termenele menționate mai sus pot fi modificate prin decizie a Comisiei, cu anunțarea modificărilor către toți participanții cu cel puțin 5 zile înainte de data aplicării modificărilor.

În cazul în care există discrepanțe între textul în limba română și textul în limba engleză, textul în limba română prevalează.