POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

 

 1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor, constituita în baza O.G.26/2000 privind asociațiile și fundațiile („ARMA” sau „Asociația”). Pentru mai multe informații referitoare la Asociație, vă rugăm să vizitați http://arma.org.ro/ro.

 

 1. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

În procesul de administrare a prezentului site web, Asociația va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail) sau indirect (de exemplu, adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web, sistemul de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe Site-ul web).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 • Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Site-ul nostru web nu utilizează cookies.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile. https://www.arma.org.ro/politica-privind-cookie-urile/

Este posibil ca acest site web să conțină legături către alte site-uri web, acestea avînd propriile politici de confidențialitate si de utilizare a cookie-urilor. ARMA nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să consultați aceste politici înainte de a furniza date personale către aceste site-uri web.

 • Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

 

Scop Temei legal
1 Oferirea de răspunsuri la întrebările sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările sau solicitările dumneavoastră.

 • Derularea formalităților ce privesc încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate de Asociație

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor contractuali, ale persoanelor lor de contact, ale angajaților acestora, precum nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură precum și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a putea încheia, executa și înceta contractele la care Asociația este parte, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Încheierea, executarea și încetarea contractelor la care Asociația este parte Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițînd desfășurarea activității partenerului contractual cu Asociația.

 

 • Realizarea formalităților legale cu privire la numirea în organele de conducere și control ale Asociației

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor care sînt numiți în organele de conducere și control ale Asociației, precum nume, prenume, data și locul nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu/reședință, semnătură, CNP, serie și număr carte de identitate pentru a putea realiza formalitățile prevăzute de lege cu privire la numirea în organele de conducere și control ale Asociației, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea realiza formalitățile prevăzute de lege cu privire la numirea în organele de conducere și control ale Asociației Prelucrarea are la bază o obligație legală.

 

 • Soluționarea oricăror situații judiciare și / sau proceduri extrajudiciare, aflate în legatură cu încheierea și executarea contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, membri)

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor și ale reprezentanților partenerilor contractuali și/sau ale oricăror persoane care acționează pe seama unei entități, precum nume, prenume, profesie, loc de muncă, semnătură, CNP, număr și serie carte de identitate și orice alte astfel de informații transmise către Asociație pentru a putea soluționa orice situații judiciare și / sau proceduri extrajudiciare, aflate în legatură cu încheierea și executarea contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, membri, alte entități), conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea soluționa orice situații judiciare și / sau proceduri extrajudiciare, aflate în legatură cu încheierea și executarea contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, membri, alte entități) Prelucrarea are la bază un interes legitim al protejării și exercitării drepturilor Asociației.

 

 • Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, intîlniri)

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor nume, prenume, funcție, loc de muncă, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon, imagine, voce, semnătură pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri) Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv gestionarea drepturilor și obligațiilor persoanelor vizate, care derivă din calitatea de reprezentant al unui membru al Asociației. Pentru imagine și voce, temeiul legal este consimțămîntul persoanei vizate.

 

 • Promovare, colaborare și relații publice

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților autorităților și organismelor naționale sau din cadrul Uniunii Europene sau internaționale, ale membrilor și reprezentanților altor asociații naționale din cadrul Uniunii Europene sau internaționale, precum nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon în vederea promovării activității Asociației, a colaborării cu aceste entități și pentru relații publice, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a promova activitatea Asociației, pentru a stabili relații de colaborare și pentru relații publice Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv derularea formalităților de inițiere sau desfășurare a unor relații de colaborare.

 

 • Organizare de adunări, evenimente, workshop-uri, seminarii, conferințe, cursuri

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor ai partenerilor contractuali, ale persoanelor de contact, ale angajaților, ale vorbitorilor/prezentatorilor, ale reprezentanților partenerilor media, precum nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, imagine, voce în vederea organizării de adunări, evenimente, workshop-uri, seminarii, conferințe, cursuri, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a realiza adunări, evenimente, workshop-uri, seminarii, conferințe, cursuri, inclusiv, dar nelimitat la trimiterea invitațiilor, informărilor cu privire la aceste evenimente, publicarea numelor în materialele aferente (ghiduri, normative etc.) realizate de către Asociație sau la care Asociația a participat în mod activ, precum și fotografierea și filmarea și publicarea pozelor/filmărilor pe pagina de web a Asociației Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv gestionarea drepturilor și obligațiilor care decurg din calitatea de reprezentant al unui membru al Asociației. Pentru prelucrarea imaginii și a vocii și pentru publicarea acestora pe pagina web, precum și în materialele aferente evenimentelor, temeiul este consimțămîntul.

 

 • Certificarea rapoartelor care conțin date din Serviciul Național pentru Măsurarea Audiențelor TV (SNMATV)

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților solicitanților, precum nume, prenume, funcție, loc de muncă, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, în vederea realizării procedurilor de certificare a rapoartelor care conțin date din SNMATV, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a realiza procedurile de certificare ale rapoartelor care conțin date din SNMATV. Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv derularea procedurilor necesare pentru executarea contractului de servicii care stă la baza certificărilor realizate de către Asociație.

 

 • Pregătirea conturilor anuale, a depunerii declarațiilor fiscale și a altor obligații financiare legale

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor, precum nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, semnătură, CNP, serie și număr carte de identitate în vederea pregătirii conturilor anuale, a depunerii declarațiilor fiscale și a altor obligații financiare legale, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a realiza și depune conturile anuale, declarații fiscale și alte declarații financiare legale. Prelucrarea are la bază o obligație legală.

 

 • Realizarea plăților datorate către furnizori, gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor, păstrarea documentelor justificative ale plăților, monitorizarea încasărilor, transmiterea de notificări legate de plăți, gestionarea riscului de neplată, administrarea activităților de recuperare a creanțelor datorate

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor și ale reprezentanților partenerilor contractuali și/sau ale oricăror persoane care acționează în numele și pe seama unei entități, precum nume, prenume, funcție, loc de muncă, adresă de e-mail, număr de telefon, număr de fax, semnătură, CNP, serie și număr carte de identitate (în măsura în care sînt necesare pentru a fi completate facturi, documente de livrare și orice alte documente vizînd relația cu partenerii comerciali) în vederea realizării plăților datorate către furnizori, gestiunii bilanțurilor și reconcilierii conturilor, păstrării documentelor justificative ale plăților, monitorizării încasărilor, transmiterii de notificări legate de plăți, gestionării riscului de neplată, administrării activităților de recuperare a creanțelor datorate, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru realizarea plăților datorate de către Asociație în raport cu furnizorii/prestatorii de servicii și/sau bunuri/clienții Asociației; gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor; păstrarea documentelor justificative (e.g. contracte, documente de livrare, facturi) încheiate de Asociație cu părțile contractante în vederea justificării plăților (scopuri financiar-contabile). Monitorizarea plăților datorate de către clienți în raport cu Asociația, transmiterea de notificări privind termenele de plată depașite și sumele datorate, gestionarea asigurărilor riscului de neplată din partea clienților, administrarea activităților de recuperare a creanțelor datorate. Prelucrarea are la bază interesul legitim al Asociației de a-și desfășura activitatea prin încheierea de contracte și obligații legale de depunere a unor documente la autoritățile fiscale.

 

 • Realizarea unor proceduri de votare de către membri prin intermediul site-ului web vot.arma.org.ro

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor, precum nume, prenume, funcție, loc de muncă, adresă de e-mail, în vederea realizării procedurilor de vot prevăzute de Statutul Asociației și procedurilor de vot necesare desfășurării activităților Asociației, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației (derularea activității, întîlniri și exercitarea dreptului de vot al membrilor)

Pentru a realiza asocierea numelui reprezentantului unui membru cu alegerea făcută în cadrul unei proceduri de vot (dacă votul este deschis)

Pentru a genera rapoarte care conțin numele reprezentanților membrilor și faptul dacă aceștia au exercitat sau nu dreptul de vot

Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv gestionarea drepturilor și obligațiilor persoanelor vizate, care derivă din calitatea de reprezentant al unui membru al Asociației.

 

 • Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, ședințe) prin utilizarea unor furnizori de servicii de tip teleconferință audio-video.

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor: nume, prenume, funcție, loc de muncă, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon – furnizate direct, precum și orice alte informații pe care le furnizați indirect la momentul utilizării serviciului în cauză (adresă IP, tip browser, data începerii sesiunii, data încetării sesiunii, numărul de minute al sesiunii), imagine, voce, pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, întocmirea de minute ale întîlnirilor, întocmirea fișelor de prezență la întîlniri, întocmirea altor acte necesare pentru desfășurarea activității Asociației). Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv gestionarea drepturilor și obligațiilor persoanelor vizate, care derivă din calitatea de reprezentant al unui membru al Asociației. Pentru imagine și voce, temeiul legal este consimțămîntul persoanei vizate.

 

 • Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, ședințe) prin utilizarea unor furnizori de servicii de semnare electronică a documentelor Asociației

Vom prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților membrilor: nume, prenume, funcție, loc de muncă, semnătură, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și orice alte informații pe care le furnizați indirect la momentul utilizării serviciului în cauză (adresă IP), pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației, conform descrierii de mai jos:

Scop Temei legal
1 Pentru a putea gestiona relația cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, ședințe, întocmirea de minute ale întîlnirilor, întocmirea fișelor de prezență la întîlniri, întocmirea altor acte necesare pentru desfășurarea activității Asociației) Prelucrarea are la bază un interes legitim, respectiv gestionarea drepturilor și obligațiilor persoanelor vizate, care derivă din calitatea de reprezentant al unui membru al Asociației.

 

 • Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

 1. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Asociația utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre ei au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi: furnizorul de servicii IT, furnizorii de servicii de contabilitate și secretariat, furnizorul SNMATV (Kantar Media Audiences S.R.L.), furnizorul de servicii privind SNMATV (Armadata S.R.L.), care își desfășoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Asociație. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi: furnizorul de servicii de semnătură electronică (Adobe Systems Software Ireland LTD) și furnizorul de servicii de teleconferință audio-video (Cisco Systems, Inc.), care își desfășoară activitatea comercială și în afara României. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care le au față de Asociație, conform cu contractele-standard pe care le încheie cu utilizatorii finali și cu declarațiile publice existente pe https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy-full.html și pe https://www.adobe.com/ro/privacy/policies-business/esign.html.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Asociația, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici, societăți care asigură servicii de cloud back-up (și care își desfășoară activitatea și în afara României, cum ar fi Dropbox International Unlimited Company Irlanda, https://www.dropbox.com/privacy).

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Asociației, care solicită Asociației să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă.; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Asociației noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Asociației ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Asociație într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Asociația va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scop Durată
1 Navigarea pe site-ul web Pe durata sesiunii
2 Răspunsul la întrebările sau solicitările dumneavoastră Pe durata procesului de soluționare a cererii/ soluționării, dar nu mai tărziu de 3 ani de la data colectării acestora.
3 Derularea formalităților ce privesc încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate de Asociație Pe durata desfășurării contractului, dar nu mai mult de termenul legal prevăzut în aceasta situație. în lipsa unui asemenea termen, durata de păstrare va fi de 4 ani de la data încetării contractului.
4 Realizarea formalităților legale cu privire la numirea în organele de conducere și control ale Asociației Pe durata îndeplinirii funcției și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociației, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă
5 Soluționarea oricăror situații judiciare și / sau proceduri extrajudiciare, aflate în legatură cu încheierea și executarea contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, membri) Datele sînt păstrate pe parcursul derulării contractului comercial și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociației avînd în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă/perioada de stocare stabilită de lege
6 Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, intîlniri) Pe durata deținerii calității de membru, dar nu mai mult de 4 ani de la data încetării acestei calități. Dacă reprezentantul membrului va fi înlocuit în această perioadă, datele fostului reprezentant se păstrează pentru o perioadă de 4 ani de la data luării la cunoștință a modificării.

Pentru prelucrările care se întemeiază pe consimțămînt, datele se păstrează pînă la retragerea consimțămîntului, dar nu mai tîrziu de datele indicate mai sus.

7 Promovare, colaborare și relații publice Pe durata desfășurării colaborării
8 Organizare de adunări, evenimente, workshop-uri, seminarii, conferințe, cursuri Pe durata deținerii calității de membru, dar nu mai mult de 4 ani de la data încetării acestei calități. Dacă reprezentantul membrului va fi înlocuit în această perioadă, datele fostului reprezentant se păstrează pentru o perioadă de 4 ani de la data luării la cunoștință a modificării.

Pentru prelucrările care se întemeiază pe consimțămînt, datele se păstrează pînă la retragerea consimțămîntului, dar nu mai tîrziu de datele indicate mai sus.

9 Certificarea rapoartelor care conțin date din Serviciul Național pentru Măsurarea Audiențelor TV (SNMATV) Pe durata desfășurării contractului, dar nu mai mult de termenul legal prevăzut în această situație. În lipsa unui asemenea termen, durata de păstrare va fi de 4 ani de la data încetării contractului.
10 Pregătirea conturilor anuale, a depunerii declarațiilor fiscale și a altor obligații financiare legale Pe durata prevazută de lege pentru păstrarea documentelor financiar- contabile.
11 Realizarea plăților datorate către furnizori, gestiunea bilanțurilor și reconcilierea conturilor, păstrarea documentelor justificative ale plăților, monitorizarea încasărilor, transmiterea de notificări legate de plăți, gestionarea riscului de neplată, administrarea activităților de recuperare a creanțelor datorate Datele sînt păstrate pe parcursul derulării contractului comercial și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Asociației, avînd în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă/perioada de stocare stabilită de lege
12 Gestionarea relației cu membrii Asociației (derularea activității, întîlniri și exercitarea dreptului de vot al membrilor) Pe durata deținerii calității de reprezentant al membrului, dar nu mai mult de 4 ani de la data încetării acestei calități. Dacă reprezentantul membrului va fi înlocuit în această perioadă, datele fostului reprezentant se păstrează pentru o perioadă de 4 ani de la data luării la cunoștință a modificării.
13 Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, ședințe) prin utilizarea unor furnizori de servicii de tip teleconferință audio-video. Pe durata deținerii calității de reprezentant al membrului, dar nu mai mult de 4 ani de la data încetării acestei calități. Dacă reprezentantul membrului va fi înlocuit în această perioadă, datele fostului reprezentant se păstrează pentru o perioadă de 4 ani de la data luării la cunoștință a modificării.

Pentru prelucrările care se întemeiază pe consimțămînt, datele se păstrează pînă la retragerea consimțămîntului, dar nu mai tîrziu de datele indicate mai sus.

14 Gestionarea relațiilor cu membrii Asociației (înscriere, derularea activității, întîlniri, ședințe) prin utilizarea unor furnizori de servicii de semnare electronică a documentelor Asociației Pe durata deținerii calității de reprezentant al membrului, dar nu mai mult de 4 ani de la data încetării acestei calități. Dacă reprezentantul membrului va fi înlocuit în această perioadă, datele fostului reprezentant se păstrează pentru o perioadă de 4 ani de la data luării la cunoștință a modificării.

 

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Asociația nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Asociația vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: str. Promoroacă nr. 3A, et. 3, sectorul 1, București, sau prin e-mail la contact@arma.org.ro .

 1. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Politică privind protecția datelor poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Asociație, după cum va fi necesar. Asociația vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici privind Protecția Datelor și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

 

CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document folosind următoarele detalii de contact: contact@arma.org.ro.